Systemy antyoblodzeniowe - dobór

ELEKTRYCZNE OGRZEWANIE PRZECIWOBLODZENIOWE - KABLE GRZEJNE


 

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

Zastosowanie

Zimowa eksploatacja nawierzchni przeznaczonych dla ruchu kołowego i pieszego związana jest z koniecznością zabezpieczenia ich przed oblodzeniem i zaleganiem śniegu. Tradycyjne metody podejmowane są po wystąpieniu opadów i oblodzeniu nawierzchni. Zalegający lód i śnieg są przyczyną powstawania uszkodzeń nawierzchni i wypadków. Są również przyczyną niedrożności instalacji rynnowych. Spadające sople stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia przechodniów. Zastosowanie systemów przeciwoblodzeniowych zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom ciągów kołowych i pieszych, obniża zdecydowanie koszty eksploatacji i konserwacji.

Systemy przeciwoblodzeniowe AEG zabezpieczają przed oblodzeniem i zaleganiem śniegu.

 • Schody zewnętrzne, kładki, chodniki
 • Parkingi, rampy, mosty, wiadukty, podjazdy do garaży
 • Krawędzie dachów, rury spustowe, rynny

 

Zalety

Zastosowanie energii elektrycznej do usuwania lodu i śniegu jest bardzo dobrym, skutecznym rozwiązaniem, nie powodującym zagrożenia dla środowiska naturalnego, które możemy wykorzystać praktycznie w każdych warunkach.

Nowoczesny system przeciwoblodzeniowy gwarantuje:

 • Dostosowanie wydajności do aktualnych warunków atmosferycznych
 • Bezpieczeństwo użytkowania
 • Niskie koszty eksploatacji
 • Brak zagrożenia dla środowiska naturalnego

 

System sterowników gwarantuje efektywne wykorzystanie mocy. Stosowne zabezpieczenia gwarantują ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym.

OGRZEWANIE CHODNIKÓW * PARKINGÓW * PODJAZDÓW

Systemy do usuwanie śniegu i lodu mogą być instalowane w każdym miejscu, gdzie konieczne jest uzyskanie czystej powierzchni o dobrej przyczepności.

Dobór mocy

Aby określić moc jednostkową instalacji grzewczej (W/m2) konieczne jest:

 • Określenie strefy klimatycznej, w jakiej jest usytuowany obiekt.
 • Uwzględnienie usytuowania względem obiektów sąsiadujących
 • Stworzenie zakresu stawianych przed nią wymagań

 

Instalacja powinna posiadać moc nie mniejszą niż 250W/m2 i nie większą od 400 W/m2 (tabela 1).

Obliczanie modułu ułożenia kabla grzejnego (M=M)

Tabela doboru mocy grzejnej

Zastosowanie Moc grzewcza (W/m2) Kable grzejne Maty
typowa MAX EDIC 18 W/mb EDIC 30 W/mb ETF S/R
Parking samochodowy 250 = 300 300

x

x x
Podjazd do garażu 250 = 300 300

x

x x
Schody niezabudowane 300 = 380 400 x x x
Schody zabudowane 260 = 300 300 x x x
Chodnik 260 = 300 300 x x x
Most = Wiadukt izolowany 260 = 300 300 x x x
Most = Wiadukt nie izolowany 300 = 380 400 x x x
Rampa izolowana 260 = 300 300 x x x
Dach 260 = 300 300 x x x

 

Montaż instalacji

Kable grzejne układamy równomiernie pod powierzchnią gruntu. Tam, gdzie zlokalizowane będą parkingi, chodniki, drogi dojazdowe itp. układamy instalacje na całej powierzchni (rys. 3). W przypadku niewielkich powierzchni (podjazdy do garażu, ścieżki itp.) układamy kable pod powierzchnią czynną (rys. 2).


rys. 2


rys 3

Kable musza być zamontowane do podłoża odpowiednią taśmą montażową lub siatką, (siatka przeciwskurczowa). Duże powierzchnie należy podzielić na mniejsze przez wykonanie odpowiednich szczelin dylatacyjnych. W wylewce betonowej należy również pod kablami ułożyć siatkę przeciwskurczową. Zasady wykonania dylatacji w powierzchniach zewnętrznych oraz stosowania siatek przeciwskurczowych określają normy ogólnobudowlane. Kabel układamy w poszczególnych polach, powstałych z podziału dylatacją, aby uniknąć przeprowadzenia kabla przez szczelinę dylatacyjną. W przypadku nawierzchni, w których zostały zabudowane studzienki przepływowe lub kanały odpływowe, niezbędne jest ich zabezpieczenie przed zamarzaniem odprowadzanej przez nie wody. Dotyczy to studzienek i kanałów o konstrukcji betonowej, stalowej, wykonanej z tworzyw sztucznych. W takich przypadkach możemy wykorzystać kable stosowane do ogrzewania nawierzchni.

Nawierzchnia asfaltowa

Nawierzchnia asfaltowa powinna mieć grubość minimum 5 cm, licząc od górnej powierzchni kabli. Przed położeniem asfaltu kable należy przykryć warstwą piasku, która ochroni je przed przegrzaniem. Grubość poszczególnych warstw przedstawia rys. 4.

Nawierzchnia z kostki brukowej

Kabel pod nawierzchnią z kostki brukowej powinien być ułożony blisko kostki. W tej instalacji stosujemy pośrednio warstwę piasku o grubości 2-3 cm. Grubość poszczególnych warstw przedstawia rys. 5.

Nawierzchnia betonowa

Kabel pod nawierzchnią betonową układamy w wylewce betonowej o grubości minimum 5 cm. Wylewka betonowa powinna spełniać normy PN-86/B-06250. Grubość poszczególnych warstw przedstawia rys. 6.

[ do góry ]

OGRZEWANIE SCHODÓW * RAMP * MOSTÓW * WIADUKTÓW

Systemy przeciwoblodzeniowe mogą być także instalowane w konstrukcjach usytuowanych nad powierzchnią gruntu. takie konstrukcje są szczególnie narażone na występowanie niekorzystnych zjawisk, związanych z okresem zimowym. Dostęp zimnego powietrza nad i pod konstrukcją zwiększa ryzyko jej oblodzenia.

Zastosowanie
Przeciwoblodzeniowy system można stosować do zabezpieczania nawierzchni schodów, ramp, mostów, wiaduktów, kładek dla pieszych i innych. Przy instalowaniu kabli należy stosować termoizolację. Pozwoli ona na uniknięcie dużych strat ciepła.

Zalety

 • Bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych.
 • Oszczędność czasu i energii zużytej do odśnieżania.
 • Ograniczenie kosztów związanych z naprawą nawierzchni.
 • Ochrona środowiska.
 • Zapobieganie przyczynom a nie skutkom oblodzenia i zalegania śniegu.
 • Eliminacja dodatkowego obciążenia konstrukcji śniegiem i lodem.

 

Dobór mocy
Aby określić moc jednostkową instalacji grzewczej (W/m2) konieczne jest:

 • Określenie strefy klimatycznej, w jakiej jest usytuowany obiekt.
 • Uwzględnienie usytuowania względem obiektów sąsiadujących.
 • Stworzenie zakresu stawianych przed nią wymagań.

 

Instalacja powinna posiadać moc nie mniejszą niż 250 W/m2 i nie większą od 400 W/m2 (tabela 1).

INSTALACJE W SCHODACH ZEWNĘTRZNYCH

Schody zewnętrzne możemy podzielić na:

 • Schody zabudowane (bez dostępu powietrza od spodu)
 • Schody niezabudowane (z dostępem powietrza od spodu)

 

W schodach niezabudowanych należy wykonać termoizolację, która zminimalizuje wpływ zimnego powietrza na konstrukcję. Przy obliczaniu długości kabla grzejnego, niezbędnej do zainstalowania, jednostkowej mocy, należy pamiętać o uwzględnieniu wysokości stopni. Wynika to ze sposobu ułożenia kabla grzejnego, który będzie przebiegał również po powierzchni podstopni.

W schodach zewnętrznych kable grzejne należy ułożyć równolegle wzdłuż dłuższego boku stopni. Ponieważ pionowe ściany (podstopnie) nie są ogrzewane, skrajne odcinki kabla grzejnego należy ułożyć blisko krawędzi stopni. Takie rozwiązanie zapewni równomierne ogrzewanie całej powierzchni schodów. Jeżeli po wykonaniu instalacji pozostanie nadmiar kabla, zalecane jest jego ułożenie na powierzchni przed schodami. Przy układaniu instalacji w istniejącej konstrukcji, należy w podłożu wykonać bruzdę pod kabel grzejny. Po ułożeniu kabla wykonujemy wylewkę o grubości 3-5 cm. Na wylewce układamy terakotę lub inny rodzaj materiału (np. gres, marmur).

[ do góry ]

INSTALACJA NA RAMPACH = KŁADKACH = MOSTACH = WIADUKTACH

Kabel grzejny należy umieścić na całej powierzchni przeznaczonej do zabezpieczenia przez oblodzeniem. Jeżeli konstrukcje nie posiadają termoizolacji to należy ją ułożyć. Nie wolno układać kabla na szczelinach dylatacyjnych oraz szczelinach wynikających z konstrukcji.

Jeżeli w przekroju konstrukcji niezbędna jest warstwa paraizolacyjna (izolacja przeciwwilgociowa) to powinna być ułożona. Kable nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z warstwą paraizolacyjną. Podobnie postępujemy w przypadku zastosowania warstwy termoizolacyjnej. Kable nie mogą być ułożone bezpośrednio na niej.

Regulacja temperatury systemu ogrzewania

Do sterowania elektrycznym systemem ogrzewania przeciwoblodzeniowego należy stosować odpowiednie sterowniki firmy AEG. (wyboru właściwego zestawu sterowników dokonuje projektant). Urządzenia, które stosujemy przy instalacjach montowanych na schodach, rampach, mostach, wiaduktach, chodnikach, parkingach, podjazdach, dachach i w rynnach, rurach spustowych.

[ do góry ]

INSTALACJE NA DACHACH = RYNNACH I RURACH SPUSTOWYCH

Systemy przeciwoblodzeniowe skutecznie likwidują nagromadzony śnieg i lód. Zapewniają drożność systemów rynnowych oraz zapobiegają uszkodzeniom konstrukcji dachowej i elewacji budynku (rys. 8).

Zalety

 • Pełna drożność rynien i rur spustowych.
 • Kontrolowany spływ wody z powierzchni dachu.
 • Brak nawisów lodowych i zalegania śniegu.
 • Ograniczenie kosztów naprawy instalacji rynnowych i fasad budynków.
 • Eliminacja obciążenia rynien i rur spustowych.
 • Zapobieganie przyczynom, a nie skutkom oblodzenia i zalegania śniegu.

 

Zastosowanie

Systemy przeciwoblodzeniowe można instalować na niemal wszystkich dachach, likwidując nagromadzony śnieg i lód. Systemy gwarantują drożność rynien i rur spustowych, zapobiegają uszkodzeniom konstrukcji dachowych i elewacji budynków (rys. 9 i 10). Na dachach o dużym nachyleniu stosowane są progi zapobiegające zsuwaniu się śniegu. Należy w takich przypadkach zastosować ogrzewanie dolnej powierzchni dachu.

Dobór mocy

Aby określić moc jednostkową instalacji grzewczej (W/mb) konieczne jest:

 • Określenie strefy klimatycznej, w jakiej jest usytuowany obiekt.
 • Uwzględnienie usytuowania w stosunku do stron świata.
 • Przeanalizowanie konstrukcji dachu, rynny, rury spustowej.

 

Dobrana moc jednostkowa powinna zawierać się w granicach 30 -50 W/mb rynny lub rury spustowej.

Maksymalna moc jednostkowa zależy także od materiału z jakiego wykonana jest rynna. Dla dużych powierzchniowo rynien wewnętrznych na dachach wielospadowych należy dobierać moc jednostkową w zakresie 200 - 300 W/m2.

Wartość mocy jednostkowej zależy również od tego czy pod powierzchnią dachu znajduje się warstwa termoizolacji. Dla dachów z termoizolacją należy przewidzieć większą moc jednostkową. Obliczenie właściwej mocy dla instalacji dachowej możemy wykonać korzystając z tabeli 2.

TABELA 2 DOBORU MOCY GRZEWCZEJ

Zastosowanie Moc grzewcza (W/mb) Kable grzejne
typowa MAX EDIC 18 W/mb EDIC 30 W/mb
Rynna = rura spustowa 30 - 40 50

x

x
Metalowa = dach zimny        
Rynna = rura spustowa 40 - 50 50 x x
Metalowa = dach ciepły        
Rynna = rura spustowa 30 - 40 40 x x
Plastikowa = dach zimny        
Rynna = rura spustowa 35 - 40 40 x x
Plastikowa = dach ciepły        
Rynna drewniana 30 - 35 35 x x

 

INSTALACJA W RYNNACH I RURACH SPUSTOWYCH

W przypadku typowych konstrukcji dachów z rynnami skrajnymi, maksymalna wartość mocy jednostkowej zależy od materiału z jakiego wykonana jest rynna. Dane zostały przedstawione w tabeli 2. Dla rynien stalowych przewiduje się najwyższą wartość mocy jednostkowej, a dla plastikowych niższą. Różne wartości mocy związane są z przewodzeniem a więc odbiorem ciepła przekazywanego przez kabel grzejny.

W rynnach wewnętrznych o dużych szerokościach należy dobrać moce jednostkowe takie jak dla instalacji przeciwoblodzeniowych ziemnych (tabela 1). Kabel układamy zgodnie z obliczonym modułem, równomiernie na całej powierzchni rynny.

Montaż

W typowych rynnach o przekroju okrągłym kabel mocujemy do rynny wykorzystując taśmę montażową. Taśma mocowana jest do obrzeża rynny. Zaleca się zachowanie 30 - 50 cm odległości pomiędzy sąsiednimi odcinkami taśmy. Montaż kabla w rurach spustowych wykonujemy tez przy wykorzystaniu taśmy. Konstrukcją nośną może być łańcuch lub linka. Materiał z którego wykonany jest łańcuch powinien być odporny na korozję. Zamiast łańcucha można zastosować linkę wykonaną z wytrzymałego na zerwanie materiału. Uchwyty z taśmy montażowej są montowane do łańcucha przy zachowaniu 30 - 50 cm odległości pomiędzy sąsiednimi uchwytami. Zadaniem uchwytów jest zachowanie dystansu pomiędzy dwoma odcinkami kabla. W rurach spustowych odprowadzających wodę bezpośrednio na powierzchnię gruntu, kabel może być zainstalowany około 5 -10 cm przed końcem rury. W przypadku rury odprowadzającej wodę do kanalizacji ściekowej, kabel powinien być ułożony około 1,0 - 1,5 m poniżej poziomu gruntu (rys. obok).

Rynny i rury spustowe wewnętrzne występują na dachach wielospadowych. Rynny są różnej szerokości i wykonane najczęściej z betonu. Pokrycie powierzchni rynny może być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, plastiku, itp. Kabel grzejny układamy równomiernie na dnie rynny. Moduł ułożenia kabla nie może być mniejszy niż 5cm. Sposób zamocowania zależy od materiału z jakiego została wykonana rynna. Wykorzystujemy w tym celu uchwyty z taśmy klejone, lutowane lub mocowane wkrętem do rynny.

Montując kabel grzejny na powierzchni dachu, układamy kable na części dachu przylegającej do rynny. Powinien być ułożony w postaci pętli przebiegającej wzdłuż linii spadku dachu. Dolne fragmenty pętli kabla grzejnego należy umieścić w rynnie (jeżeli nie ma zamontowanej instalacji przeciwoblodzeniowej w rynnie). jeżeli jest zamontowana, to dolne fragmenty kabla powinny być zamocowane przy krawędzi rynny. Do zamocowania wykorzystujemy uchwyty z taśmy.

[ do góry ]

RUROCIĄGI - SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PRZED ZAMARZANIEM

[ do góry ]

GALERIA ZDJĘĆ

Ogrzewany podjazd

Ogrzewany podjazd do garażu

 

 

tworzenie stron internetowych millenium studio | strona korzysta z cookies